środa, 29 listopada 2017

Co grozi za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości?

W przypadku, gdy kierujący samochodem prowadzi go po alkoholu to możemy mieć do czynienia albo z wykroczeniem albo już z przestępstwem.  

W przypadku, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg ....


środa, 14 października 2015

Kiedy Sąd stosuje tymczasowe aresztowanie?

Tymczasowe aresztowanie może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu. Tymczasowego aresztowania stosuje się, jeżeli niewystarczający jest inny środek zapobiegawczy np. poręczenie lub dozór policyjny.
Tymczasowe aresztowanie można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa; można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo.

piątek, 2 października 2015

Prawo do odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania w postępowaniu karnym.

Na wstępie należy wskazać, że Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść (art. 74 § 1 k.p.k.) Oskarżony ma prawo do odmowy składania wyjaśnień w sprawie i w razie skorzystania z tego prawa nie można wykorzystać w żadnym zakresie tego, co powiedział przesłuchiwany w charakterze świadka gdyż stanowi to rażące obejście zasady wynikającej z art. 74 § 1 KPK i ma oczywisty wpływ na treść wyroku.

niedziela, 20 września 2015

Zakaz prowadzenia pojazdów - kiedy ?Zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się w latach, od roku do lat 15 lub dożywotnio
 

Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.


sobota, 29 sierpnia 2015

Co grozi za spowodowanie wypadku samochodowego?

Zgodnie z art. 177 kodeksu karnego 
§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 kodeksu karnego.
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

poniedziałek, 17 sierpnia 2015

Obrońca z urzędu na wniosek dla każdego !!!W dniu 1 lipca br. weszły w życie przepisy zmieniające zasady przyznawania obrońcy z urzędu na wniosek.
Teraz:
Podejrzany, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

wtorek, 25 lutego 2014

Sprawy Karne - zakres usług

Pierwszy post merytoryczny, poświęcony jest zaprezentowaniu zakresu usług prawnych świadczonych przez Kancelarię Adwokacką. Publikacja ta ukazuje jedynie punktowe wyliczenie prowadzonych spraw ale mam nadzieje, że mimo to uda mi się przybliżyć profil działalności Kancelarii. 

  • obrona oskarżonego w postępowaniu karnym
  • reprezentowanie Klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości, w postępowaniu prokuratorskim oraz sądowym;
  • sporządzenie pism procesowych;
  •  porady prawne w zakresie odpowiedzialności karnej;
  • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa;
  • reprezentowanie osoby pokrzywdzonej oraz oskarżycieli posiłkowych we wszystkich instancjach postępowania w sprawie;   
  • pomoc prawna podejrzanym oraz tymczasowo aresztowanym w trakcie postępowania przygotowawczego;
  • reprezentowanie Klienta przed sądami penitencjarnymi w sprawach dotyczących przerwy oraz odroczenia wykonania kary jak również w postępowaniach związanych z przedterminowym zwolnieniem z odbywania reszty kary.
  • dochodzenie odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.